onsdagen den 17 maj 2006
I otakt och takt med visionen om det uthålliga samhället

Sigtuna Exergigrupp har på olika sätt aktualiserat tillväxten som problem utifrån diskussioner om håll-barhetens gränser. Med ökad resursförbrukning i vetskap om att tidsperspektivet är alarmerande kort vill gruppen söka påskynda en tydlig och medveten omställning av samhällets exergiuttag. Till Exergi-gruppens kännetecken hör viljan att söka föra samman faktisk kunskap om  naturvetenskapliga förut-sättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle, med ett sökande efter de livsåskådningsmässiga värde-ringar som leder till en behandling av skapelsen med både vördnad och omsorg.

PROGRAM

08.15 Registrering, Sigtunastiftelsens reception
08.30 Morgonkaffe
08.50 Samling i Stora salen
09.00 Preludium - Vad har fört Exergigruppens samtal dit där det är idag?
          Gustaf Delin, Sigtuna Exergigrupp /12 min./
09.15 Första delen av en fuga om uthållighet, exergifrågor och samhällssyn:
         A. Energi, tillväxt, varsamhet i samhällsutvecklingen /20 min/  (ppt c:a 1 Mb)
         Svante Bodin, förre enhetschefen vid Miljödepartementet
         B. Hur är uthållighet möjlig? Den vetenskapliga utgångspunkten för ett
          manifest - handlingsprogram för uthållighet: Termodynamik och exergi
         Folke Günther, forskare,  biolog och  jordbrukare /20 min./
         C. Exergin och de svenska miljömålen. Embryo till handlingsprogram
          för uthållighet./20 min./ Staffan Delin, tidigare forskare vid Luleå
           Universitet
         Gruppsamtal (60 min.) och dialog med inledarna (30 min.)
12.15 LUNCH
13.15 Andra delen av samma fuga om uthållighet, exergifrågor och samhällssyn
         A.Tillvarons hemligheter som ett tilltal /15 min./ Martin Lönnebo,
            biskop em. (prel.)
          B. Tillämpad exergiberäkning: Hur uthållig är Sigtuna kommun?
            /20min./ Staffan Delin, forskare
          C. Praktik och planer för Uthållighetsarbete i Sigtuna kommun - några
           snapshots /15 min./ Per Snöbohm, Rektor vid Naturskolan
          D. Hur ”rädda” Östersjön? Termodynamik och Exergi för uthållighet i
            praktiken /20min./  Arthur Granstedt docent och ledare för BERAS
            (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society)
14. 30 Nya variationer på fugans tema (inklusive eftermiddagskaffe under gång)
          Gruppsamtal  (60min.) och dialog med inledarna (60 min.)
16.45  Postludium  -  Några viktiga nästa steg.
           Alf Linderman, Sigtunastiftelsen
           och Gunnar Weman, Exergigruppen    
17.00  Tack och på återseende.
 
Anmälan: Sigtunastiftelsens kursexpedition: [email protected] senast 8 maj
Kostnad: 200:- för kaffe, lunch och viss dokumentation

Grundmaterial: Anteckningar från seminariet 17/11-05 samt till dem som anmäler sig  Utkast till teser för ett tänkt manifest om det uthålliga samhället
Förfrågningar: Sigtuna exergigrupp, [email protected]