Omställningsgruppen i Sigtuna

Tillkom på initiativ från  medlemmar SNF i Sigtuna och Sigtuna Exergiakademi straxt före jul 2008 för att utarbeta ett koncept för hur Sigtuna skulle kunna företa den oundvikliga omställningen inför bl.a. klimatförändringarna och andra minst lika viktiga hot. Syftet är att stimulera intensivare diskussioner bland folkvalda och vanliga medborgare för att öka medvetenheten, skapa opinion för angelägna åtgärder och engagera medborgarnas handlingsförmåga inför de hot som industrisamhället har iscensatt mot det livsuppehållande systemet.

Omställningsgruppen har arbetat intensivt med lärande sammankomster och nätstudier, i samverkan med väl insatt expertis. Ett exempel är Prof.em Sten Ebbersten som gav en oförglömlig exposé över framtidens livsmedelsförsörjning - onekligen ett tema med central betydelse för överlevnaden!

Omställningsgruppen samverkar med nyckelpersoner ur SNF i Uppsala som utarbetat en  ”bildsvit” över ”omställningens A - Ö för Uppsala”. Omställningsgruppens arbete har under den fortgående processen blivit alltmera ambitöst och förvandlats till en ”kampanj utan slut” med förhoppningen att samhället successivt skall bli mera engagerat och gruppens funktion bli allt mindre betydelsefull.

Sammankomsterna i Omställningsgcruppen följs upp med Minnesanteckningar. Dessa Minnesanteckningar, vilka delges en växande skara av nyckelpersoner i kommunen kan Du ta del av under en särskild länk:
Minnesanteckningar från Omställninggruppens sammanträden