Bilaga till Exergigruppens anteckningar från samtalsdagen 2020-11-22

1.    Är det inte så att den gröna miljökurvan är oacceptabel? Att vi måste arbeta fram en kurva - ätgärder - program  som vi i alla fall är OK i ett 1000-årsperspektiv?

2.    Kan ni beskriva hur ett uthålligt samhälle skulle se ut?

3.    Hur skulle övergången till ett sådant samhälle kunna genomföras?

4.    Var finns utgångspunkten för en annan utveckling?

5.    Hur presentera en samhällsmodell som inte bygger på ökad tillväxt?

6.    Torbjörn Rydberg! Ser du några konflikter/begränsningar i det synsätt du förespråkar och det enkelt termodynamiska i fråga om de möjligheter de öppnar upp för demokratisk samhällsförändring?

7.    Hur få människor att inse, acceptera och axla sitt ansvar för utvecklingen?

8.    A. En av de stora bovarna är transporter - något drastiskt måste göras. Är det realistiskt?

B. Den renaste energikällan är ju kärnkraft. Borde vi bygga ut den?

9.    Svante Bodin! I din presentation sa du, enligt Svante Arrenius tidiga  forskning, så ”kan koldioxidhalten förklara växthuseffekten” Är effekten linjär eller endast en initial
      effekt?

10. Hur stor är andelen av de andra gaserna? CH4, N2O, disvaveloxid?

11. Hur får vi in en attitydförändring i det offentliga samtalet? Inom politik? Inom media?

12. Hur långt räcker kunskap för att få en beteendeförändring?

13. Vilka är medlen för att effektuera våra insikter?

14. Om vi inget gör, hur lång tid har vi på oss innan vi kommer till en katastrof? (krig, revolution)

15. Hur skall vi nå ut med idéer om förändring? (religion?) Betvivla drömmen om det rationella paradiset. Medvetandegöra. Sätt något i stället.

16. Om 2°C temperaturhöjning är oundviklig -  vilka konsekvenser får detta och varför är det så?

17. Om förutsättningen för paradigmskifte är en ökad medvetenhet - kan då jordens olika religioner ha en roll för att öka denna medvetenhet?

18. Är  kulturarbetare - musiker osv. - att betrakta som ”billigare” i drift exergimässigt? Kan de sägas vara berättigade till bättre stöd från gemensamma medel av dessa skäl?

19. Hur skall vi få igång oss människor i civilsamhället
      - slow food
      - ekoodling?

20. Hur kan vi få forskarsamhället att blir ”fritt”? Så att forskare får möjlighet att arbeta utanför ”mainstream-frågorna” om man inte har privat förmögenhet?

21. Var finns kvinnorna i klimatfrågorna, det bärkraftiga samhället? Maten, barnen.

22. Var finns framtidens bönder? Kommer det att finnas tillräckligt många? Hur gå från 1 procent till 50 procent av befolkningen?

23. Birger Flygare! Förklara påståendet att 15% av globala utsläppen kommer från land-, sjö- och lufttransporter (civila & militära)! Vs Svante Bodins 50% (störst)?

24. Vi utgår från marknadsekonomiska lösningar - åtminstone flertalet av oss. Ett av skälen till de bekymmer vi diskuterar är att alla kostnader inte är internaliserade i företags- och hushållskalkyler.
Har vi möjligheter att utforma de styrmedel som krävs? Ja, förr eller senare löser det sig av sig självt - men resultatet kan bli förskräckande. Det som krävs är att dessa styrmedel kommer fram i tid!

25.Sten Ebbersten! Hur kommunicera med begreppet ”exergi”?

26. Teknik för solenergi - är fortsatt teknisk utveckling önskvärd?

27. Vilka omedelbara åtgärder föreslår ni för att snabbt nå en reell och psykologisk effekt på energiförbrukningen - nationellt och globalt?

28. Hur kan Sigtuna Exergigrupp samverka med andra (t.ex. Tällberg-gruppen) för att påverka regeringen (och därefter EU och FN)?

29. Hur bör dessa frågor organiseras nationellt, inom EU och globalt för att erhålla högsta effekt?

30. Av tradition är vi i Sverige fångade av starka hierarkiska strukturer - avvaktar order uppifrån, är rädda för konflikter. Ett hållbart samhälle kräver ett engagemang från varje individ. Hur medvetandegöra en sådan kunskap och strategi i ett land som Sverige?
Finns det egentligen någon verklig framtid efter år 2050 utan stora förändringar omgående? (Palm-Söderberg-Westberg)

31. Hur skall vi återfå småskaligt jordbruk med djurhållning där grödan odlas?

32. Artificiell fotosyntes - vilken är den bästa energibäraren? Väte, metan eller vad??