Kort bakgrundsbeskrivning till seminariet på SigtunaStiftelsen
den 20 januari 2005

Det Hållbara Samhället - ett Realistiskt  Framtidsperspektiverspektiv?

"Exergigruppen" i Sigtuna har som  mål för nästa steg i sin utveckling att iscensätta en "vetenskaplig hearing"/seminarium med vetenskapliga företrädare för  å ena sidan "En svensk  strategi för hållbar utveckling" och andra sidan Exergigruppens synsätt.

Hittills har följande skett:

  1. Exergigruppen har i oktober 2003 tillställt Regeringskansliet en hemställan om ett "fördjupat samtal i de former, som Regeringskansliet kan finna lämpliga rörande innebörden av begreppet 'det uthålliga samhället' och dettas förutsättningar".
  2. Efter förtydligande har denna hemställan formulerats på följande sätt: "Vi önskar få ta del av de naturvetenskapliga överväganden som     rimligen måste ingå i det bedömnings- och beslutsunderlag som ligger till   grund för Regeringens löfte att 'till 2015 ha säkerställt en miljömässigt hållbar utveckling' ".
  3. Den 15 april 2021 ägde ett informerande möte rum på Miljödepartementet  under ledning och medverkan av kanslirådet Erik Arnberg. Parternas synpunkter klarlades från Exergigruppens sida i huvudsak av Staffan Delin och vad angår Regeringskansliet, av Erik Arnberg.  Den senare förklarade sig under mötet villig att medverka vid identifieringen av  lämpliga vetenskapliga auktoriteter/experter vilkas synsätt ligger i linje med grunderna för "En svensk strategi.. etc.". Erik Arnberg förklarade sig också intresserad av att delta i ett seminarium  anordnat av Exergigruppen på Sockenstugan i Sigtuna den  24 maj.
  4. Seminariet i Sockenstugan bevistades av en utökad Exergigrupp. I  allt väsentligt framfördes från både Arnberg och Delin samma synpunkter som den 15 april.  Samtliga deltagare  gavs tillfälle att  tränga in i respektive framställningar och att framföra frågor och synpunkter. Under förutsättning att Exergigruppen kunde skaffa en intressant partner för anordnandet av  en "vetenskaplig hearing"/seminarium erbjöd sig Erik Arnberg att hjälpa till med urval och kontakter med  vetenskapliga talesmän för "En svensk strategi för hållbar utveckling etc. "

Under början av hösten 2004 har Exergigruppen sökt kontakt  med Sigtuna-Stiftelsen för eventuellt samarrangemang för  seminariet.  Samförstånd har nåtts om datumet den 20 januari såsom del av Stiftelsens officiella seminarieprogram.Sigtuna Exergigrupp
hemsidesansvarig: [email protected]