009-05-25
Björn Lindbergson
Utskriftvänligt sidaMinnesanteckningar från möte 6 den 8 maj 2009 med Omställningsgruppen
Deltagare: Per Hulten (gäst), Lars-Göran Sörqvist, Lars Wedén, Gunnel Pettersson, Gustaf Delin, Per Snöbohm, Björn Lindbergson. Ej deltagande: Olov Holst

1. Bakgrund till mötet
Ämnet för mötet var ”Hållbar samhällsbyggnad - framtidsbilden/utställningen ”Hållbart Uppsala” med Per Hulten, vice ordförande för Uppsala Naturskyddsförening som föredragande. Länken till utställningen
http://exergiakademin.se/Uppsala/Uppsala_beyond_carbon.html
Vidare finns länk till artikeln ”Den fossilfria staden - hot eller möjlighet?” http://exergiakademin.se/efterfossila_staden_081008.doc och länkarna till ”Stadsjord”, (Göteborg)  och ”Super Sustainable City” (Göteborg)  http://www.stadsjord.blogspot.com och http://www.supersustainablecity.blogspot.

2. Minnesanteckningar och politikersamtal
Anteckningarna från möte 5 utan kommentarer.

Samtal med politiker genomförs löpande under Lasses samordning. En strävan är att det sker med varje parti var för sig. Utförligt underlag delges inför resp. sammanträffande. Betr. riksdagspolitikerna har vi träffat fp, kd och s. Möte med mp är inplanerat. c återstår.

När det gäller kommunpolitikerna har avstämningsmöten ägt rum med afsk, alliansen och majoriteten. Möte med v återstår. Omställningsgruppens ”budskap” med insatsområden med förslag på åtgärder redovisades. Och en vädjan till omstart när det gäller arbetet med ny översiktsplan (helt nya förutsättningar med klimathot och sinande tillgång på billig olja!). Oppositionsrådet kommenterade mötet med omställningsgruppen på sin blogg www.kelfve.se.

3. Information (sammanställningen delgavs gruppen efter mötet p.g.a. tidsbrist)
•    SvTs klimatsajt www.stallom.se rekommenderas för kunskapsinhämtning. Väl valt material, pedagogiskt presenterat. Sajten är med sin breda spridning viktig för opinionsbildningen.
•    Rapporten ”Svenska jordbrukets hållbarhet och kommunernas roll” av bl.a. Sten Ebbersten har nu publicerats. exergiakademin.se/Ekolantbruk52.pdf. Kommunernas centrala roll betonas, när vi tvingas minska användningen av ändliga resurser som fossil olja. Lokal samverkan på kommunal nivå föreslås som en grundförutsättning för att nå ett hållbart jordbruk. En konkret modell presenteras för hur jordbruket kan utvecklas i samverkan med både det omkringliggande samhället och det ekologiska systemet.
•    Chat mellan innevånare och politiker har genomförts. Finns dokumenterat på www.sigtuna.se/klimatportalen
•    Klimatstrategin har tagits av kommunfullmäktige vid aprilmötet. I debatten betonades klimatfrågans betydelse och att den måste kompletteras med mål och åtgärder för att möjliggöra handling. exergiakademin.se/Klimatsstrategi_Sigtuna_kommun.pdf
•    Landsbygdsprogram har antagits vid kommunfullmäktiges möte i april. Åtgärdsprogram över ”vad görs av vem när” saknas.
•    Sista mötet i bibliotekets föredragsserie ”Jorden har feber - vad kan vi göra?” kring ”Hur arbetar Sigtuna kommun? Majoritetens gruppledare, kommunens miljöstrateg och sju invånare deltog. Viktiga frågor som ventilerades var avsaknad av mål i klimatstrategin. Och vem som är ansvarig för att formulera mål om man inte kontrollerar alla medel att nå målen. (Val av strategi beror väl på vilka mål som sätts? Och någon måste väl engagera sig i ”helheten”?)
•    Sista mötet av sammanlagt fem i projektet ”Närproducerat” har genomförts under kommunens ledning. Därmed läggs projektet ned. Varken kommunen eller deltagande uppfödarna (ca 15 deltog) har kraft att gå vidare för att ”koppla ihop” producenter och konsumenter i närområdet..
•    Seminariet ”Konsumtion utan gränser” med David Jonstad, www.klimatmagsinet.effekt.se och Annika Carlsson Kayama (forskaren bakom modeller för beräkning av varor och tjänsters miljöbelastning). Budskapet var att nuvarande konsumtion är en orimlighet för hållbar utveckling! En översiktlig artikel ”Kollapsen kan komma” i senaste numret av Ordfront av David http://exergiakademin.se/kollapsen_kan_komma.pdf.

3. Dagens ämne
Framtidsbilder/utställningen ”Hållbart Uppsala” har under 2008 tagits fram av en arbetsgrupp inom Uppsala Naturskyddsförening under ledning av Per Hulten. Den presenterar på tio plakat, hur vårt västerländska samhälle skulle kunna ställas om på naturens villkor. Med hjälp av ”kvalificerad tillväxt/utveckling”, ett begrepp som Per använder för detta. Per är arkitekt från KTH. Rubriken på hans doktorsavhandling i början av 90-talet var ”Resande och rörlighet inom miljöramarna. Smarta trafiksystem, kollektivtrafikfordon och drivmedel med erfarenheter från tre svenska regioner.”

En omställning är absolut nödvändig. Beklagligt att den omfattande Agenda 21 satsningen dog ut. Använd klimat (endast ett symptom) som ett bräckjärn. Satsa nu på epokskifte, oljan ut ur historien. Att fylla tomrummet efter oljan ett svårlöst problem. Tre trådar i ”väven” för detta; teknisk modernisering, naturens resiliens och etisk solidaritet. Stora internationella investeringar kan bli kontraproduktiva (skrämmande är Vattenfalls nedstoppande av koldioxid i jordskorpan).

Uppsalas storlek på samhälle är mycket vanligt förekommande i världen. Således många potentiella klimatvänorter. Bra systemlösning för ett uthålligt Uppsala har således en betydande exportpotential, som skulle kunna tas tillvara genom ett nära samarbete mellan Uppsala och ett antal vänorter. Utgör ett viktigt och ”riktigt” bidrag till Sveriges miljöexport!

Framtidsbilden ”Hållbart Uppsala” bygger på att fossila bränslen och kärnkraft ej behövs.

Tema/rubriker för de tio plakaten.
1.    Klimatkris och utvecklingskris samt nu även världsekonomisk krasch = dags för omstart
2.    Spårvagnar åter i Uppsala
3.    Snabb övergång till el-bilar och biogas till alla bussar
4.    Smart och förnybart hushållande produktionssätt för energi i kommunen är grunden för att klara klimatet
5.    0-energibebyggelse, hus som kolsänkor och samspelet mellan framtida bilar, bussar och spårvagnar
6.    Snabbväxande träd för drivmedel och kolfastläggning för gödselmedel - markvård
7.    Stråk - struktur med gröna kilar
8.    Mat och klimat
9.    Enbart teknik klarar inte klimatet. Livsstilar som överkonsumerar utgör vilseledande förebilder för oss,
10.    Klimatstege för klimat, miljö, energi.

Inledningsvis presenteras Stockholm Enviroment Institutes koncept Greenhouse House Developement Right (= fördelningsnyckel), som en någorlunda möjlig modell mellan nord och syd för global reduktion av koldioxidbelastningen. Krav på minskning för länder som Sverige med en belastning per person över 10 ton per person är enorm. Bör enl Per ned till nästan noll eller något ton.

Transportsystemet bygge på spårvagnar, små elbilar för 6-7 mil, hybrid-/bränslecellsbilar för lägre avstånd och bussar med biogas. Spårvagnar i stråk med gröna kilar. Passivbebyggelse som även kan tjänstgöra som koldioxidsänkor (s.k. Massivträ-byggande)

Se närmare plakatens innehåll via länken.
http://exergiakademin.se/Uppsala/Uppsala_beyond_carbon.html

Några kommentarer:
•    Återbeskogning (med snabbväxande poppel och ask) som både energikälla och koldioxidsänka, central och bärande ide. Per visade viktiga, informativa skisser hur det ”hela hänger ihop” från sol via vind och vatten, återbeskogning, biokraft/bränsleceller etc. (ska be Per att få kopior på dessa!)
•    Viktig fråga är tekniken för ”från poppel till el”. Och utan ädelmetaller som katalysatorer. Varför är inte BioMobil konceptet mer omtalat? (Pers svar: Förhärskande uppfattningar om 2:a generationens drivmedel hindrar forskning om 3:e generationens drivmedel ännu. Men ett genombrott kommer nu!)
•    Invändningar framfördes mot Pers tro på kraftig befolkningsökning. Den måste på något sätt bromsas. (Pers kommentar: Inget jag gillar, men den är sannolik om inte välfärd utvecklas i fattiga länder, eftersom med viss välfärd följer ändå mindre barnkullar som fritt val för hushållen. Kvinnoförtyck hör till frågan också.)
•    Pers tro på fortsatt omfattande resande. Är det önskvärt och möjligt? (Pers kommentar: Inget jag heller gillar, men med en öppen marknadsekonomi följer utvidgade arbetsmarknadsregioner spontant. Daglig pendling över dryga timmen i vardera riktningen totalt bör ses som exploatering av människan. Vi måste få denna timme av resande inom miljöramarna!)
•    Beskrivning bör kompletteras med information om hur försörjningen av mat ska säkerställas. (Pers kommentar: Vi poängterar odling i de stora stadsnära grönkilarna, gärna i intensiva former och med bio-char + urin = gödselmedel.)

Sammanfattningsvis, Pers presentation av ”Hållbart Uppsala” imponerade på omställningsgruppen. Vi var överens om att arbeta för ett liknande material för Sigtuna ”Hållbara alt. uthålliga Sigtuna”. Och då helhetsgrepp, layout, blandning text och bild och användning av mycket av text och bild enl. ”Hållbart Uppsala”. Per ställer sig positiv till att delge oss sina erfarenheter och ge oss sitt stöd under arbetets gång.

Avslutningsvis, ett sammanfattande budskap i ett mail efter mötet från Per.
”Vi ska bygga på naturens enorma växtkraft vad gäller att bygga upp cellulosa (+ hemicellulosa och ligning) och lära oss att smart omvandla denna inlagrade solenergi till elektricitet, via vätebärare som sorbitol och till sorbitol anpassade bränsleceller. Denna "DLS (Det Livsuppehållande Systemet)-systemlösning" (som jag ser det) är den kraftfullaste och till den kopplar vi en rad andra systemlösningar, också dessa inom DLS-ordningen (typ bio-char dopat med urin som gödselmedel och liknande infrastruktur). Ekologiskt odlad vedbiomassa kan ÖKA möjligheterna till matproduktion, i viss mån återställa vattenfunktioner i mark, bidra till att avgifta marker m fl DLS-systemlösningar, som stärker naturens egen resiliens. Vindkraft och andra flödande energislag, som är svårare att lagra, får då ett mer lättlagrat/lätthanterligt energislag som komplement. Den olja, samt kol, som finns (kvar) ska inte eldas upp utan användas i egenskap av de långa kolkedjor de utgör, till mer värdefulla saker. Utöver att minska klimatutsläppen, börjar vi då också att TA BORT vad vi släppt ut (något som för övrigt kärnkraft inte kan, ej heller sol- och vatten). Miljöskatter etc bör utformas så att detta premieras kraftigt!

Mänskligheten måste samtidigt motverka de re-boundeffekter som följer av att DLS-systemlösningar ger goda effekter: Vi får inte självklart bara blir fler på jorden, stegra vår mobilitet och annan överkonsumtion etc till följd av mer av DLS, effektiviseringar och att naturen kan ha tillfrisknat fläckvis. De makthavandes girighet, som ju använder sig av ohållbara frestelser för folket, måste genomskådas av folket självt på demokratisk grund. Endast "kvalificerad tillväxt" ska accepteras, dvs tillväxt som bidrar till mer av DLS i grunden. Endast de affärsidéer och den produktion ska förverkligas, som klarar en kvalificerad ekologisk granskning (i) och en därpå följande social acceptans (ii). Om inte kapitalägare självsanerar ansvarsfullt måste demokratiska krafter träda in, även om "produktiviteten" i traditionell mening därmed skulle behöva sänks något.”

4. Beslut
•    Utarbeta framtidsstudieutställningsmaterial modell ”Hållbart Uppsala” som lärande exempel samt diverse aktiviteter kring materialet. Medel för detta söks från Naturskyddsföreningen och leaderprojektet Upplandsbygd Utställningsmaterialet ”Hållbart Uppsala”, utgör utgångspunkt och är vägledande för arbete
•    Sammanträffande med Upplandsbygds programledare om möjligheter till ekonomiskt stöd
•    Sammanställ ett förslag till dokument ”Ekologiska mål och indikatorer för omställning”. Delge förslaget till kommunen som stöd i arbetet att ta fram ett måldokument som komplement till Klimatstrategin.
•    Ta fram utkast till Omställningsprogram för insatsområde ”Mat och matförsörjning, företrädesvis närproducerat”.

5. Kommande möten
•    Möte 7, 2009-05-25. Ämne: ”Om närel och fjärrel, närvärme och fjärrvärme /värme/lokal försörjning”, småskaligt/lokalt, inbjuden Jonas Jonsson resp. Bengt Johansson, Fortum
•    Möte 8, augusti ?. Ämne: ”Avfall/gifter/kretslopp”. Benny Andersson, Naturskyddsföreningen, engagerad i avfallsfrågor samt person, verksam i branschen Ragn Sells? bjuds in som föredragande.
•    Möte 9, september ?. Ämne ”Om struktur för framtidsbild, program och översiktsplan för omställning- åskådningsexempel”. Föredragande: person med erfarenhet från lokalt/kommunalt omställningsarbete.
•    Möte 10, september ?, ”Kampanjprogram för omställning t.o.m. valet 2010 - mobilisering och genomförande”. Föredragande: ?

Nästa möte 7 den 25 maj kl. 13 00 - 16 00 på Munken

Distribution
•    Per Hulten, Naturskyddsföreningen i Uppsala
•    Jonas Jonsson, Märsta
•    Mötesdeltagarna
•    Gruppledarna (Gun Eriksson, Bosse Andersson, Karolina Windefalk, Märtha Lindberg, Henrik Kelfve, Sune Askaner, Olov Holst, Michael Harvey, Petri Perälä, Ingvar Svahn, Idrottsvägen 5, 195 32 Märsta)
•    Greger Svensson, kommundirektör
•    Helen Ericson, miljöstrateg
•    Lisa Henningsson, utvecklingskansliet
•    Katarina Nordin, utvecklingskansliet
•    Birgitta Rauschning, ordförande i Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden