INLEDNINGSANFÖRANDE - SAMTALSDAGEN 19 NOV 2007.

Gustaf Delin


Hjärtligt välkomna!

En orsak till att ni är här idag kan härledas till att för fyra år sedan skrev några bedagade gråhårsmän här i Sigtuna till Regeringskansliet!

Dom hade på äldre dar fått lära sig något om något som heter ”Exergi” och ”Termodynamik”, vilket de tidigare inte hade känt till. Eller brytt sig om.
Och varför var detta - plötsligen - så viktigt?

Jo, de tyckte sig kunna dra en vansinnigt omvälvande slutsats som - om den var någorlunda korrekt - i korthet kan formuleras så här:
”Om vår nya insikt är rätt uppfattad, betyder det att samhället bygger på grovt felaktiga uppfattningar om vad naturlagarna tillåter när det gäller mänsklig verksamhet. Vi sågar av den gren vi sitter på.”

Och denna insikt ville vi kolla med experter och rådgivare som våra politiska beslutsfattare hade haft till sin hjälp för en regeringsproposition om ett hållbart samhälle. Vi ställde frågan: ”Hur förhåller det sig egentligen?”
Vi bad om ett sammanträffande.

För att göra en lång historia kort. Man gjorde inget försök att besvara frågan eller att vederlägga vår eventuellt felaktiga uppfattning (även om vi så småningom fick träffa ett trevligt och tålmodigt departementsråd).

Vad vi definitivt inte kunde ana då, var att vi fyra år senare hade haft sex offentliga samtalsdagar med 45 - 70 deltagare från hela landet, en hearing för kommunalpolitiker i Sigtuna, varit remissinstans till Göran Perssons Oljekommission, arrangerat ett sommaruniversitet här på stiftelsen och haft mängder av dialoger inom en växande krets av intressenter - Exergigruppen. (Som vi gärna vill döpa om till ”Exergi-Akademin”. Våra växande internationella kontakter har bättre  förståelse Academy än för Group!)
Ja, inte att förglömma -  vi har blivit utnämnda till miljöfundamentalister av ett par experter som läst vårt remissyttrande till Oljekommissionen. De hade bl.a. hängt upp sig på att vi förklarat etanollinjen som vettlös mot bakgrund av naturens lagar. Inget dumt epitet, egcntligen! Vi utgår ju- till skillnad från ganska många andra - från fundamentala naturlagar som stipulerar spelreglerna för vår egen existens.

Idag har vi docent Torbjörn Rydberg här. Torbjörn - känd från radio, TV, debattartiklar) är den person inom den akademiska världen  som hårdast har gått ut emot ”etanol-hysterin”. Han går därmed också ut emot sitt eget universitet! Sådant kan kosta karriär och anslag! Torbjörn skall tala om ”Emergi - ett annorlunda synsätt i sökandet efter ”naturens valuta”. Vi skall hänga vid Dina läppar! Torbjörn - Välkommen!

Vi sågar av grenen vi sitter på. Hur kan det komma sig?
Enklast kan det uttryckas så här: Vår verklighetsuppfattning, grunden för den industriella civilisationen, värderar naturresurser i pengar. I kronor och ören. Marknaden och ekonomin, d.v.s. våra ekonomiska principer, avgör vilka värden som gäller. Den ekonomiska världsbild som vi alla har för ögonen, driver oss att betrakta skapelsen genom monetära glasögon!

Men - I Verkligheten (med stort V) , den fysiska!..  finns inga kronor och ören! I den fysiska verkligheten gäller helt andra värdemått!

Kåre Olsson, Fil.dr i organisk kemi, är en välkänd förkämpe för en annorlunda, naturlagstillvänd livsstil. Skattungbyn är hans flaggskepp för denna livsstil. Kåre vill visa att den etablerade, ekonomiskt färgade, verklighetsbilden faktiskt utgör ett ödesdigert hot mot hållbarhet och mänsklig överlevnad! Kåre! Hjärtligt välkommen!

Man behöver inte vara särskilt utbildad för att begripa det enkla faktum att det oundvikligen leder till olika resultat om man använder monetära glasögon eller Verklighetsglasögon.

Vi menar att EXERGI kommer närmare än ”kronor och ören”.  Exergi är ett kvalitetsmått hos energin. Allt omkring oss består av energi med olika kvaliteter. Inte av kronor och ören! Med ”exergimyntfoten” till grund kommer vi att kunna bedöma den fysiska verklighetens möjligheter och begränsningar bättre än idag. Inte perfekt, men med mindre godtycke, ja, blindhet än vi gör idag
Staffan Delin, (Fil.lic., mikrobiolog och naturvetenskaplig allätare, en ropandes röst i Sveriges Offentliga Energi-Utredningars öken under 70- och 80-talen) Staffan är den som 2003 satte myror i huvudet på gråhårsmännen i Sigtuna och den som indirekt förorsakat att vi ses här idag. Staffan har fortsatt att med obönhörlig naturlagslogik hållit oss till ordningen när våra egna bristfälliga insikter dragit oss åt olika håll.
Staffan! Välkommen!

En som under mer än tjugu år kritiskt skärskådat Staffans budskap och stundom tvingat fram förfiningar och ”videaretänk” är vår egen filosof och tänkare, Jos ten Berg. Jos är till professionen allmänläkare i Bergsjö och, parallellt, på en stormpiskad ö vid polcirkeln i Norska Havet. Få är lika kunnigt ifrågasättande som Jos!
Jos reflekterar i eftermiddag över det vi får höra av Kåre, Torbjörn och Staffan och hjälper oss att se sambanden på ett djupare sätt.
Jos! Välkommen från Din ö i Atlanterhavet!

”Hållbar utveckling”!  Så lätt det blir jargong, ett mantra, som numera utnyttjas av nästan alla professioner från banker och livsmedelsproducenter, till bilhandlare och plattläggare. En som i praktiken försöker göra verklighet av begreppet är Eva Fröman! Eva har ett företag här i  Sigtuna som heter Ekocentrum. Hon har generöst ställt sig till förfogande trots att hon är strängt upptagen idag. Att hon ändå kommer till oss tackar vi henne särskilt för. Eva har stor erfarenhet av att arbeta med livsmedelssektorn - vi emotser med spänning att höra om hennes erfarenheter och slutsatser.
Eva! Välkommen! Tyvärr kan Du inte vara med efter lunch. Jag hoppas på bättre möjligheter en nästa gång!

Som avslutning på dagordningen skall Carl Wahren reflektera över hur Harry Martinson, Nobelpristagare och fjärrskådande poet, kan ”hjälpa oss att undvika ett planetärt skeppsbrott”.
Carl - eller Charlie i vardagslag - är något av en renässansmänniska, en person med många tangenter på sin flygel. Han spelar inte bara pekfingervalsen utan excellerar även i Månskenssonater. Breda kunskaper - och djupa!
Charlie! Välkommen!

Dessutom - som lök på laxen - har vi förmånen att avnjuta tre konstfärdiga personers bidrag till vår process, var och en inom sitt specifika område. I ordning som de uppträder är de Bernt Melldal, Sigtunabo, som spelar piano; Maria Eckerdal, också Sigtunabo, som blåser flöjt; samt Göran Palm, en sentida kollega till Harry Martinson som slöjdar med ord.
Ni är alla tre alldeles extra hjärtligt välkomna och vi ser med förväntan fram emot att ni skall vederkvicka våra tankar och känslor!

  • Så till slut en mycket personlig reflexion kring det centrala problem som sysselsätter oss.

Vem av oss hoppar frivilligt ut från toppen av Empire State Building - i tron att vi kan flyga???
Ingen gissar jag. Vi känner alla till tyngdlagen.
De termodynamiska lagarna är lika obevekliga lagar i Verkligheten med stort V! De definierar gränserna för hur vi måste handla för att reda oss.
Det förtjänar att upprepas och tjatas om: De termodynamiska lagarna är vägledande för all verksamhet, fysiken, kommunikation, biologin, kemin, för allt liv och all materia. Skapelsen i fysisk bemärkelse är och förblir underkastad termodynamiken.

Lagarna är oomkullrunkeliga och kan inte förhandlas bort, de gör sig gällande i allt. Men dessa lagar nonchalerar vi i vår industriella civilisation - med råge! Vi har hoppat. Vi flyger inte! Vi befinner oss i fritt fall!

När jag gick i skolan fick jag lära mig psalmverser som jag fortfarande kan utantill. Men inte ett ord om termodynamik och exergi. Skolan kan förlåtas. Utvecklingen gick ju framåt! The sky was the limit! Vem ville höra talas om begränsningar när vi hade hittat vägen till paradiset - eller i vart fall till välfärdssamhälle och folkhem!?

Nu är det annat som gäller. Vi kan inte ursäkta oss med ovetskap! Det går inte ens med vanliga svenska lagar!
Alldeles för många - som borde känna till vad dessa lagar stipulerar -gör alldeles för lite eller ingenting alls för att rätta sig efter dem. Jag är förvisso en av syndarna. Våra folkvalda ledare och självutnämnda folkhemsdebattörer lever i ovillkorlig dyrkan av gudar som ekonomisk tillväxt, ökad materiell standard etc. - allt underbyggt med en ekonomisk ideologi från 1800-talet. Adam Smith är dess fader. Han kände inte till termodynamiken. Vi borde idag veta bätre!

Hur kan det vara så? Är våra ledare och opinionsbildare dumma och obegåvade? Är vi dumma och obegåvade?

Nej. Det är inget fundamentalt fel varken med ledare eller ledda. Men det är fel på deras och vår verklighetsuppfattning! 
Det är så, att om vi har en verklighetsuppfattning som ställer oss i motsättning mot naturlagarna så kommer vi att handla i motsats mot naturlagarna. - Och vi får miljöförstöring.
Har vi en verklighetsuppfattning som står i överensstämmelse med naturlagarna så handlar vi i överensstämmelse med naturlagarna. - Och vi får ingen miljöförstöring!
Det är faktiskt inte konstigare än så!

Idag kan vi inte åberopa okunskap! W.Bush är genuint okunnig - hoppas jag!  Vet han vad som gäller men ändå deklarerar att han inte accepterar några ändringar i ”The American Way of Life”, ja, då är det fråga om inget mindre än en etisk kollaps! MEN - är vi själva så rättfärdiga som vi tror? Vi skiljer oss kanske i ord och fromma deklarationer och kanske genom ett mera ”måttfullt missbruk” av ekosystemen- men skillnaden är mera om grad än sak. Vi handlar (tillsammans med de flesta andra) i allt väsentligt lika ”naturlagsstridigt”.  Vi utgör hot mot livet självt!

Så här förhåller det sig:
Den som bidrar till att skydda och utveckla ekosystemen bidrar till sin egen välfärd! Den som jobbar emot, får inte vara med och leka i längden!
Det finns inget LAS (lag om anställningsskydd) i den fysiska verkligheten. Bara i den politiska.

Jag upplever att människan i den industriella civilisationen har en närmast hybrisartad tro på sin egen särställning, i den meningen att hon skulle vara överlägsen medvarelserna - alla kategorier - i skapelsen.
Jag ser att denna hybrisartade tro på den egna överlägsenheten rättfärdigar hennes godtyckliga och egenmäktiga hantering av ekosystemen och livet runtomkring henne.
För mig är detta ett tydligt uttryck för HERREFOLKSMENTALITET! Herrefolksmentalitet är för mig djupt oetiskt!
Vem erinrar sig inte Slaverisystemet?
Eller Apartheid?
Eller Nazismens Herren-Volks-ideologi? Den siktade in sig på att exploatera och utrota judar, romer och slaver. Hitlers mytologi om den ariska rasens överlägsenhet gav det tyska folket rätt att göra som man ville med Europa.
Vår egen överlägsenhets-mytologi ger oss rätten att göra som vi vill med skapelsen.
(Läs Millennium Ecology Assessment Report så förstår ni bättre vad vi ställt till med och fortsätter att ställa till med.)
   
Jag står inför ett etiskt/moraliskt dilemma som jag vill formulera så här:
Den ena verklighetsuppfattningen formuleras:  VÄRLDEN TILLHÖR  OSS!
Den andra verklighetsuppfattningen formuleras: VI TILLHÖR VÄRLDEN!

Den ena - VÄRLDEN TILLHÖR OSS tolkas i  praktiken som att: Vi är ”tillvarons herre”. Vi har rätt att ”härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden”. Det leder till ”exploatera” (haven är snart utfiskade!), ”bekämpa”, ”erövra”, ”kolonisera” (regnskogen blir sockerrörsodlingar (för etanol) och oljepalmsfarmer!). Det är ”vi eller dom” - och det är alltid ”dom” som får stryka på foten.
I den lever jag eftersom JAG är fånge i en kultur som i allt väsentligt styrs av denna verklighetsuppfattning.

Den andra verklighetsuppfattningen - VI TILLHÖR VÄRLDEN. Den leder till ”skydda”, ”vårda”, ”vörda”, ”samverka”, ”bygga upp”, ”förmera”, ”respektera”, ”vara försiktig”, ”vara partner”!

Jag tror nu att det är dags för ett ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE! Eller vad tror ni?

Än en gång varmt välkomna - ingen nämnd och ingen glömd!

Och nu är det dags att lyssna till Bernt Melldal och hans Toner.