Gandhi om Civilisationen -
i England, Europa och Indien,
 i början av förra århundradet...


 några valda stycken ur
HIND SWARAJ (1909)
av Mohandas Karamchand Gandhi

[Swaraj: Självständighet, Hind: Indisk.]

ur Kapitel 5:
Tillståndet i England

 Det nuvarande tillståndet i England är ömkligt. Jag ber till Gud att Indien aldrig må hamna i samma svåra situation. Dagstidningen är för de engelska väljarna deras Bibel. De rättar sig efter sin dagstidning vilken oftast är ohederlig. Samma fakta tolkas olika av de skilda tidningarna, i enlighet med det politiska parti i vars intresse de redigeras. En tidning kan anse en betydelsefull engelsman vara ett praktexempel på hederlighet, andra kan se honom som totalt ohederlig.

 Så detta folk ändrar därmed ständigt uppfattning. Det sägs att de ändrar uppfattning vart sjunde år. Detta folk kan följa en kraftfull vältalare som ger dem inbjudningar, mottagningar, etc. Och som folket är, så är också deras parlament. Ett karaktärsdrag har de otvetydigt utvecklat: de skulle aldrig tillåta sig att ge upp sitt land. Om någon enda person kastade ett ont öga i den riktningen, skulle de slita ut det ögat. Men det betyder inte att landet äger någon annan dygd eller att landet är värt att imitera. Om Indien kopierar England är det min fasta övertygelse att hon ödelägger sig själv.

 Detta tillstånd i England beror inte på någon besynnerlig brist hos det engelska folket, utan på den så kallade moderna civilisationen. Detta är en civilisation bara till namnet. Under den fördärvas och ödeläggs Europas nationer för var dag som går.

ur Kapitel 6:
Civilisation

 Det är ytterst sällan vi finner personer som argumenterar emot sig själva. Och därför kritiserar de som är berusade av den moderna civilisationen den knappast. Deras strävan består i att leta fakta och argument som kan stödja den, vilket de gör omedvetet i tron på att detta är sant. En människa i drömtillstånd, tror på sin dröm. Hon frigörs ur villfarelsen först när hon vaknar upp ur sin sömn. En människas möda under denna civilisations förbannelse är densamma som för en människa i drömtillstånd. Det vi vanligtvis läser är produkterna av den moderna civilisationens försvarare, som utan tvivel kan räkna många briljanta och även goda författare till sin skara. Deras skrifter hypnotiserar oss. Och på så vis - en efter en - dras vi in i strömvirveln.

 Vilka förhållanden är det då man beskriver med ordet "civilisation"? Först och främst det faktum att man gjort det kroppsliga välbefinnandet till livsobjekt. Låt oss ta några exempel. Folket i Europa bor nu i hus som är bättre byggda än för hundra år sedan. Detta betraktas som en viktig symbol för civilisation, och ett sätt att främja kroppsligt välbefinnande. I forna dagar gick de klädda i djurhudar och använde spjut som vapen. Nu bär de långa byxor och - för att försköna sina kroppar - ett stort urval av klädnader. I stället för spjut bär de revolvrar med fem eller flera patroner. Om folk i ett annat land adopterar europeiska vanor och klädedräkt, anses de ha blivit civiliserade från vildheten.

 Förr i tiden plogade folket i Europa sina jordar genom manuellt arbete. Nu kan en enda man ploga ett vidsträckt område genom ångmaskiner och därigenom ihopsamla stora tillgångar. Detta kallas ett tecken på civilisation. Förr var det bara ett fåtal människor som författade värdefulla böcker. Nu skriver och trycker varenda människa vadhelst man vill och förgiftar människors sinnen med. Förr färdades man i kärror. Nu rusar man fram i tåg i en hastighet av flera hundra kilometer om dagen. Detta betraktas som civilisationens höjdpunkt. Det har sagts att när människan utvecklas, skall de kunna färdas i flygplan och nå varje del av världen inom några timmar. Människor behöver inte längre använda sina händer eller fötter. De behöver bara trycka på en knapp för att få sina kläder i närheten. De trycker så en annan knapp för att få sin tidning. En tredje knapp, och en automobil väntar utanför. De kommer att ha ett stort urval av utsökt serverade maträtter vid sin sida. Allt genom maskinerier.

 Förr i tiden när folk drabbade samman, mättes deras kroppsliga styrka. Nu är det möjligt att utplåna tusentals liv genom en enda man vid ett enda gevär bakom en kulle. Detta är civilisation. Förr arbetade människor utomhus i den fria luften, så mycket de själva ville. Nu samlas tusentals arbetare och sliter för att behålla jobben i fabriker och gruvor. Deras villkor är sämre än djurens. De tvingas arbeta, med risk för eget liv i de mest farliga yrken, för att betjäna miljonärer. Förr gjordes människor till slavar på grund av fysiskt tvång. Nu förslavas de genom frestelsen från pengar och den lyx som pengar kan köpa.

 Det finns nu sjukdomar som ingen drömde om tidigare, och en armada av läkare upptagna av att upptäcka deras botemedel. Och på så vis har sjukhusen blivit fler. Detta är också exempel på civilisationen.

 Vad mer kan jag säga? Denna civilisation tar ingen notis om vare sig moral eller religion. En del tar på sig religionens mantel och babblar om moral. Men, efter tjugo års erfarenhet, har jag kommit till slutsatsen att omoral oftast predikas i moralens namn. Denna civilisation strävar efter att öka det kroppsliga välbefinnandet, och misslyckas även fullständigt i detta avseende.

 Denna civilisation har fått ett sådant grepp om folket i Europa att de som lever i den framstår som halvt galna. De saknar verklig fysisk styrka och mod. De upprätthåller sin energi genom droger. De saknar förmåga att känna sig tillfreds i ensamhet. Kvinnorna, som borde vara hushållens drottningar, vandrar kring på gatorna eller slavar i fabrikerna. Detta fruktansvärda tillstånd är en av orsakerna till den för varje dag växande suffragettrörelsen.

 Denna civilisation är sådan, att vi bara behöver se tiden an och den kommer att förgöra sig själv. Enligt Mohammeds lära kan den betraktas som en satanisk civilisation. Hinduismen talar om den som Svarta Tidsåldern. Jag kan inte ge er en heltäckande beskrivning. Den äter sig in i de vitala organen av den engelska nationen. Parlamenten är de egentliga symbolerna för slaveriet. Engelsmännen förtjänar däremot vår sympati. De är kreativa och företagsamma, och inte illasinnade. Jag respekterar dem. Deras civilisation är inte en obotlig sjukdom, men vi bör aldrig glömma att engelsmännen för närvarande är påverkade av den.

ur Kapitel 13:
Vad är äkta civilisation?

 Civilisation är det förhållningssätt som ger människan färdriktningen på dygdens väg. Att iakttaga moral är att vinna övertag över våra egna sinnen och passioner. Och i den processen samtidigt lära känna oss själva. På gujarati [språket i Gandhis födelse-stat Gujarat, övers. anm.] är motsvarigheten för civilisation detsamma som "gott uppförande".

 Vi kan notera, att sinnet är en rastlös fågel; ju mer den får, desto mer vill den ha. Och den blir aldrig tillfredsställd. Ju mer vi göder våra passioner, desto mer otyglade blir de. Våra förfäder insåg detta. De såg hur välbefinnandet mestadels är ett mentalt tillstånd. En människa är inte nödvändigtvis mer lycklig för att hon är rik, eller olycklig för att hon är fattig. De rika verkar oftast vara mer olyckliga, de fattiga mer lyckliga. Våra förfäder såg att verklig lycka och verkligt välstånd bestod i rätt användning av våra händer och fötter.

 Och dit den moderna civilisationens förbannelse ännu inte nått, har Indien förblivit självständigt.

(Översättning: Jan Viklund, Gandhi TODAY)

Indian Home Rule or Hind Swaraj -
 published in the Gujarat columns of Indian Opinion
 11th and 18th December, 1909
 ISBN 81-7229-070-5
 - Navajivan Trust (1938)
www.forget-me.net/en/Gandhi/hind-swaraj.pdf


Gandhi TODAY
www.gandhitoday.org