Av den aktuella debatten att döma syftar omställningen av samhället till att ersätta fossila bränslen med andra drivmedel och undvika koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen, men det gör inte samhället uthålligt.

Det är angeläget klarlägga vad denna uthållighet är och vad som krävs för att förverkliga den.  Eftersom riksdagen och dennas ledamöter har makten och ansvaret för att göra samhället uthålligt, har  nedanstående brev skickats 2021-03-26 till 347 av 349 riksdagsledamöter.
********

Brev skickat till riksdagens ledamöter

Till dig i egenskap av riksdagsledamot.

Den politiska innebörden av att ”ställa om samhället” är, av den aktuella debatten att  döma, att bemästra klimatförändringarna genom minskade utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen. Denna föreställning är i sak missvisande, eftersom samhället ändå inte blir uthålligt. Verklig uthållighet förutsätter att livsmiljön varaktigt upprätthåller den fysiska och kemiska sammansättning och de egenskaper, som vi och alla andra varelser är biologiskt anpassade till och beroende av för vår existens. Att då bara beakta koldioxidhalten i luften (och klimatet) är gravt otillräckligt
För vår överlevnad krävs att de avfall, föroreningar och andra nedbrytningsprodukter, som verksamheterna i samhället betungar livsmiljön med, omvandlas till resurser igen och att livsmiljön dessutom återskapas i samma takt som den bryts ned och förändras. Detta förhindras dock av det gällande ekonomiska systemet och den förda miljöpolitiken och energipolitiken

I bifogade dokument redogörs för de  grundläggande fysiska  villkoren för att förverkliga en uthållig livsmiljö. Där berörs också det politiska förspelet till den situation, som vi har manövrerats in i.
Jag står gärna till tjänst med att svara på frågor och med ytterligare upplysningar
Vänliga hälsningar
Staffan Delin
  Omställning av samhället, men blir det uthålligt?
 
* * *