”Världens bästa nyårslöfte”.
Organisationssveriges miljömål för 2015
i relation till frågan om tillväxtens gränser

Exergigruppen  i Sigtuna (www.exergigruppen-sigtuna.se) anordnar för tredje gången i år ett ”offentligt samtal” i samverkan med Sigtunastiftelsen rörande hållbar livsmiljö och hållbart samhälle - denna gång den 17/11 2005. Plats blir liksom vid de två tidigare tillfällena (20/1 och 12/5) Sigtunastiftelsen i Sigtuna.
Sigtuna exergigrupp är en arbetsgrupp för studium av uthålligt livsuppehållande system som förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Exergigruppen vill påskynda en sådan omställning av vårt samhälles exergiuttag att förutsättningar skapas för långsiktig hållbarhet.  Vi strävar därför att genom vår verksamhet bidra till utvecklingen av kunskap, insikt och ytterst ett förhållningssät hos oss medborgare för att underlätta att vi tillsammans skall kunna acceptera de åtgärder som krävs för att få till stånd ett långsiktigt hållbart samhälle.
Exergigruppen har på olika sätt sökt inleda utvecklande samtal med de myndigheter, som i första hand svarar för de övergripande miljömålen.  Vår utgångspunkt för två år sedan utgjordes av ”Världens bästa nyårslöfte” där bl.a. millenniemålet ”miljömässig hållbarhet 2015” utlovades i dagspressannonser. Vi närmade oss Miljödepartementet med en önskan om en direkt dialog rörande de naturvetenskapliga grunderna för målet ”miljömässig hållbarhet år 2015”.

Vårt syfte var då - och är alltjämt - att föra en allvarligt menad dialog om huruvida den politiskt accepterade naturvetenskapliga grunden  för milleniemålet "miljömässig hållbarhet" är korrekt.  Enligt Exergigruppens uppfattning lider den gällande politiskt legitimerade naturvetenskapliga världsbilden av allvarliga, för att inte säga ödesdigra brister. Den viktigaste av dessa, menar vi, utgörs av den ofullständiga förståelsen när det gäller själva det naturvetenskapliga fundamentet för "miljömässig hållbarhetspolitik", nämligen de termodynamiska lagarna och dessas konsekvenser för det praktiska handlandet i samhället. Vi har öppet deklarerat att vi låter oss övertygas av bärande sakliga argument som indikerar att vi har fel i vår uppfattning. Vi menar att frånvaron av övertygande sakargument har varit påfallande.

Vi i Exergigruppen har på grund av våra erfarenheter hittills dragit slutsatsen att vidare försök till sakligt grundad dialog med ”Myndighets- världen”  för närvarande erbjuder  begränsade möjligheter till en sakligt grundad dialog kring de förhållanden av livsavgörande betydelse som Exergigruppen vill ge uttryck för.
Vi har insett att ”Myndighets-världen” har som främsta uppgift att administrera det bestående och skapa utrymme för i allt väsentligt marginella förändringar i den gällande ”politiskt legitimerade” verklighetsbilden. Detta försvårar starkt en seriös diskussion i nuläget kring - som vi ser det -  nödvändiga, genomgripande och brådskande förändringar.  Exergigruppen vill därför, under vidmakthållande och utvecklande av de angenäma och vänskapliga personliga kontakterna med ”Myndighets-världen” , t.v.  fokusera väsentligen på ”möten” med intresserade människor som inte i sina roller kringgärdas av ”byråkratiska” och ”politiska” strukturer när det gäller hanteringen av ”kontroversiell information” inom det aktuella området.

Exergigruppen vill, i enlighet med tidigare angiven målsättning,  söka bredda insikt och förståelse för behovet av en annorlunda och mera verklighetsanpassad ”världsbild” än den ”politiskt legitimerade” och önskar därför vidga kontakter med människor - inte minst yngre -  som har större möjlighet att ”ta in” och utveckla en sådan världsbild. En av Exergigruppens medlemmar har uttryckt det på följande sätt:
”Antingen har vi (skaffar vi oss) ett gott MED-VETANDE om naturlagarna d. v. s. fattar vilka spelregler som gäller, eller också går det illa - för oss!”


Dagordningen för samtalsdagen den 17 november vill verka som ett stöd i denna strävan.

•    Författaren Göran Palm presenterar en betraktelse över tillståndet i Sverige  - inte den politiska företeelsen Sverige, utan det livsuppehållande system där vi i egenskap av svenskar ingår som beroende och påverkande delar. Göran Palm har under 20 år arbetat på och nu slutfört sitt epos ”Sverige - En Vintersaga” i fyra delar där han redan på ett tidigt stadium gav uttryck för ohållbarheten hos industricivilisationen, en uppfattning som han grundade på dennas oförenlighet med de termodynamiska lagarna.


•    Kemisten och mikrobiologen Staffan Delin kommer att diskutera och jämföra två verklighetsuppfattningar. Den ena är den politiskt accepterade och sanktionerade, här kallad ”Drömmen  om det rationella paradiset”. Den beaktar inte termodynamikens lagar som styr alla  förändringar och skeenden som äger rum i den fysiska verkligheten. Mot denna ställs ” Ömsesidigt beroende och samarbete”. I den integreras termodynamikens lagar. Detta medför genomgripande konsekvenser för vår tolkning av verkligheten och hur vi uppfattar oss själva och den roll vi spelar i det livsuppehållande systemet


•    Professorn em. Sten Ebberesten, med mångårig erfarenhet inom forskning om lantbrukets odlingssystem såväl inom landet som internationellt, reflekterar över etiska principer i ekonomin. Ebbersten tar sin utgångspunkt i alla människors lika rätt att få sina grundläggande behov idag och framöver tillgodosedda. Människans dominerande ekonomiska system kan inte åstadkomma någon värdeökning om inte ekosystemen (via sk ekosystemtjänster) kan ta hand om avfallet och återskapa de energirika strukturer som förbrukats. I den stora ekonomiska hanteringen glöms biosfären bort med dess flöden av resurser och tjänster från naturen och tillbaka. Den rika delens av mänskligheten "självpåtagna rätt" att kontrollera och plundra stora delar av Jorden är oacceptabel. De  fria marknadskrafterna förmår inte "konkurrera"  fram en renare biosfär. Planekonomiernas ekologiska sammanbrott är välkända och avskräckande. Balansgången mellan politik och marknad är vad som tycks återstå. Härvid gäller det att återupprätta den bortglömda ekonomiska produktionsfaktorn, historiskt kallad ”marken” (naturen). Vid verklig fri handel (dvs ej påtvingad!) måste vi komma överens om: Vad skall vi handla med?, Vilka regleringar behövs?, Vem gynnas?


•    Forskaren och miljöekonomen Kristian Skånberg kommer att inleda kring ”Naturen -  en produktionsfaktor? Kan en marknad för ekosystemtjänster vara ett styrmedel för en hållbar utveckling?”  Vad händer med samhällsekonomin om en ekomarknad införs? Kan en ekomarknad hjälpa till att undvika en fortsatt underminering av  ekosystemens bärkraft?

•    Biologen och organisationskonsulten Eva Grundelius arbetade under 1990-talet hos Svenska Kommunförbundet som expert och pådrivare i Agenda-21 arbetet. Med tiden kom Eva alltmer att intressera sig för själva förändringsprocesserna, när det gäller en hållbar utveckling: hur vi människor kommunicerar och lär, såväl individuellt som kollektivt. Eva kommer att knyta ihop det fysiska och biologiska med vårt medvetande och vill peka på det lärande som kan tänkas ligga framför oss.•    Ralf Palmpers är folkhögskolelärare och miljöaktivist. I stället för att vänta på politiska beslut har han startat byggandet av "ett längre Sverige". En kursgård som värms av ett växthus, en "hönstraktor", ett tolvkantigt gästhus med lin i väggarna och ett "Jordskepp" som byggs av grus, sten och begagnade bildäck är några av idéerna på Växhusets Ekocentrum i Hälsingland. Ralf menar att fantasi och goda exempel är nödvändiga för att få gehör för genomgripande förändringar.

     Sigtuna den 3 novmeber 2005


    Gunnar Weman                    Gustaf Delin


Din anmälan till samtalsdagen den 17/11 sker till
[email protected]

(och gärna parallellt till [email protected] eller  [email protected] )

Sigtunastiftelsens adress samt lägesbeskrivning kommer att tillställas alla som anmält sig, i god tid före dagen för mötet.