Ny bok av Bengt Bodin jan. 2014


Utan att höja rösten lyckas författaren få läsaren att inse att vi alla bär ansvar för att överge dagens överkonsumtion och styra in på en betydligt smalare väg, där samarbete och samförstånd i harmoni med
allt levande blir de nya honnörsorden.

Författaren till boken, Bengt Bodin, är agronomie doktor med många års erfarenhet som lärare och forskare inom växtproduktionsekologi och relaterade nutidsfrågor.

Läs mer
Bengt Bodin, mångårig och kunnig, aktiv deltagare i Exergiakademin, har skrivit boken: ”När vinden vänder. Om vikande naturresurser, ekonomisk tillväxt och välfärd”.

Detta är den andra boken i Exergiakademins hägn. Den första är Philippe Charas: ”Om människans plats på jorden - bortom industrisamhälle och nationalstat”.
 
Denna händelse celebrerar vi genom ett slutet seminarium för särskilt inbjudna den 17 mars i Sockenstugan, Sigtuna.

                        __________________________

Bengt ger vid seminariet en presentation av boken med efterföljande 3 - 4 kompletterande inlägg samt fri diskussion. Bengt är särskilt intresserad av synpunkter på eventuella otydligheter och behov av kompletteringar i boken. Han utgår i boken från den faktiska växtproduktiva arean per capita.  Se illustration i följande länk:

                      http://omstallningsigtuna.se/BROSCHYR2011NY4.pdf

Detta utgår ifrån

              1) att autotroferna (växterna) betingar utrymmet för all omsättning av materia och energi och               att därmed dessas upparbetningsförmåga sätter gränsen för dylika aktiviteter; inte vår tillgång               på exergi - den kvalitet i energin som kan utföra arbete -(varifrån den än kommer)!

            2) att all omsättning av energi och materia en människa unnar sig genom konsumtion,
            utöver vad en ”medel-percapita-area” stadigvarande kan tillhandahålla, sker på någon
            annans ”bekostnad”.
 
           3) att det traditionella begreppet ”bidragsförsörjning” saknar relevans om det inte
           inkluderar bidragen från samtidens och efterkommandes försörjningsbas som vi nu
              - orättmätigt och utan tanke på följderna - tillgodogör oss själva.

          4) att Jordsystemet (”Skapelsen”) är ett självorganiserande subjekt, (just det - inte
              objekt!) där människan lever på systemets marginal, d.v.s. inom den gräns som
              systemets resiliens medger.


·      Vid seminariet kommer några ledamöter att kortfattat reflektera över vår samtids ignorans (eller förnekelse) av väl kända grundläggande existentiella kunskaper och förhållanden trots förekomsten av medier och tryckfrihet.

1. Vårt Grundläggande Dilemma. - Varats absoluta villkor förnekas och saknas helt i den demokratiska processen.
    Philippe Charas

2. "Yes - we can!" - Lärdomar från Sverige under Andra Världskriget. Ett helt land tvingades i mångt och mycket att göra det omöjliga
    möjligt. Låt oss bygga Noaks Ark och inte Aniara!
    Carl Wahren

3.  Hur har kyrkan aningslöst kunnat lockas med i dansen kring guldkalven ...?
     Gunnar Weman

·      Strategier och konkreta åtgärder för att åstadkomma mentala och reala synvändor kommer att ventileras.

·      Hur ärligheten i samhällssamtalet kan komma till uttryck i politikens preferenser, i utbildningssystemen, i förhållanden som gäller den ekonomiska tillväxten, i attityden till våra efterkommande.

 

Kort sagt gäller mötet den 3 mars våra viktigaste existentiella frågor och den verklighetsanknutna världsbild (inte dagens föråldrade illusioner!) som måste ligga till grund för hur vi behandlar dessa. Riktigt viktigt är ett öppet samtal om hur vi kan gå vidare i konkret handling. Mera om detta kommer i den definitiva kallelse som utsändes när vi vet hur stort intresset för detta Sockenstugemöte är.

Intresseanmälan sker enklast till [email protected]. Gärna snarast!

Definitiv kallelse med nödiga kompletteringar menar vi skall ske senast i månadsskiftet januari - februari.

Det är önskvärt att de som deltar har läst boken. Nedan finns anvisningar för hur den kan erhållas (efter den 15 januari, tryckning pågår). Den kostar 150:- + frakt.


Detaljerad Agenda meddelas  i den definitiva kallelsen
Plats är Sockenstugan, Olofsgatan, Sigtuna
Tid är den 17 mars 13.00 - 18.00
Antal deltagare min. 15, max. 20 (verkligt intresserade personer)
Kostnaden är 150:- per person och inbegriper lokalhyra, kaffe, frukt och macka med öl/vatten/juice